PSZOK

Czyli Punkt Selektywej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne wdzielone miejsce,
w którym mieszkańcy Turku mogą BEZPŁATNIE (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostawić każdą ilość wytworzonych przez siebie, selektywnie zebranych śmieci oraz odpady problemowe, czyli takie, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników lub worków.

Mobirise

MATERIAŁY DO POBRANIA

CO PRZYJMUJE PSZOK?

Mobirise

Niebieski pojemnik

papier i tektura

Mobirise

Zielony pojemnik

Szkło bezbarwne i kolorowe

Mobirise

Żółty pojemnik

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

Mobirise

Brązowy pojemnik

odpady ulegające biodegradacji

Mobirise

Odpady problemowe

odpady problemowe do których zaliczamy odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i remontowe

 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PSZOK?

Z usług PSZOK-u mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy zameldowani w Turku
i ponoszący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Turek.
Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
(dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) oraz dokument potwierdzający wnoszenie
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz Gminy Miejskiej Turek.
Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku -
odmowy przyjęcia odpadów.

Gdzie zlokalizowany jest PSZOK?

PSZOK znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miekszaniowej
Sp. z o. o. w Turku, przy ul. Polnej.

GODZINY OTWARCIA

Dzień Godzina
poniedziałki, środyod 7:00 do 20:00
sobotyod 7:00 do 12:00

KONTAKT

tel. (63) 28-00-346

fax (63) 278-41-51

Mobirise